Skip to content

Spørreundersøkelser: Verktøy og teknikker for bedrifter

Elias Axelsson Björklund
Elias Axelsson Björklund er en erfaren skribent og ekspert på medarbeider- og kundeopplevelser. Med over seks års erfaring i bransjen har han hjulpet organisasjoner over hele verden med å forbedre kundeopplevelsen og øke medarbeiderengasjementet.
Guide
11 min läsning
Spørreundersøkelser: Verktøy og teknikker for bedrifter

Spørreundersøkelser er et av de mest effektive verktøyene for å samle inn verdifull informasjon og få innsikt i meninger, atferd og erfaringer. Ved å stille de riktige spørsmålene kan du få den tilbakemeldingen du trenger for å forbedre produkter, tjenester, opplevelser og prosesser. Denne veiledningen lærer deg hvordan du planlegger, gjennomfører og analyserer spørreundersøkelser, samt hvordan du unngår vanlige feil. Med denne kunnskapen kan du bruke spørreundersøkelser til å ta gode beslutninger og utvikle bedriften din.

Hvorfor er spørreundersøkelser viktige?

En spørreundersøkelse er en metode for å samle inn data fra en bestemt gruppe mennesker ved å stille spørsmål. Undersøkelser brukes til å få innsikt i meninger, atferd og erfaringer hos både kunder og ansatte. Disse undersøkelsen er viktige fordi de gir verdifull tilbakemelding som kan brukes til å forbedre produkter, tjenester og prosesser. Ved å forstå kundenes eller de ansattes behov kan du ta bedre beslutninger og skape en mer tilfredsstillende opplevelse for alle involverte.

Ulike typer av undersøkelser

Det finnes flere ulike typer undersøkelser som kan brukes, avhengig av formålet ditt:

 • Kundetilfredshetsundersøkelser: måler hvor fornøyde kundene er med produktene eller tjenestene dine.
 • Medarbeiderundersøkelser: Vurder medarbeidernes engasjement, lojalitet og tilfredshet.
 • Markedsundersøkelser: Undersøker markedstrender og forbrukeratferd.
 • Produktundersøkelser: Samler inn meninger om spesifikke produkter eller tjenester.
 • Demografiske undersøkelser: Samler inn data om deltakernes alder, kjønn, inntekt osv.

Questback tilbyr omfattende løsninger for å administrere disse undersøkelsene på en effektiv måte. Kundeundersøkelser (CX) måler og forbedrer kundetilfredsheten, mens medarbeiderundersøkelser (EX) øker medarbeidernes engasjement og tilfredshet. Når det gjelder markedsundersøkelser, tilbyr Questback plattformer som utforsker markedstrender og forbrukeratferd. Produktundersøkelser samler inn detaljert tilbakemelding om spesifikke produkter, og demografiske undersøkelser bidrar til å samle inn og analysere data om deltakernes alder, kjønn, inntekt og mer. Med Questbacks verktøy kan du få dypere innsikt som gir deg mulighet til å ta gode forretningsbeslutninger.

Slik planlegger du en effektiv spørreundersøkelse

Å planlegge en effektiv undersøkelse krever nøye oppmerksomhet og en god strategi:

 1. Definer målene: Bestem hva du ønsker å oppnå med undersøkelsen, og hvor mange svar som er ønskelig.
 2. Identifiser målgruppen: Hvem bør svare på undersøkelsen?
 3. Velg distribusjonsmetode: Skal undersøkelsen sendes ut via e-post, sosiale medier eller direkte på nettstedet ditt? Er det behov for insentiver for å få nok svar?
 4. Tidsramme: Sett en tidsfrist for innsamling av svar.
 5. Test undersøkelsen: Få noen få personer til å prøve ut undersøkelsen for å sikre at spørsmålene er tydelige og at svarene gjenspeiler det du ønsker å undersøke.

Ved å følge disse stegene kan du sikre at undersøkelsen din blir vellykket og gir deg de nødvendige dataene for å ta informerte beslutninger.

Still spørsmål som gir resultater

Effektive spørsmål er avgjørende for å få meningsfulle svar. For å oppnå dette bør du være tydelig og spesifikk ved å stille spørsmål som er enkle å forstå. Bruk en blanding av ulike spørsmålstyper, og inkluder både åpne og lukkede spørsmål for å få både kvantitative og kvalitative data. Det er også viktig å unngå ledende spørsmål ved å formulere dem på en nøytral måte. Til slutt bør du teste spørsmålene ved å gjennomføre en pilotstudie for å sikre at de fungerer etter hensikten.

Velg riktig verktøy for undersøkelsen din

Valg av riktig verktøy kan utgjøre en stor forskjell for hvor vellykket undersøkelsen din blir.

Et godt verktøy gjør det enkelt å lage og distribuere spørreundersøkelser, noe som sparer tid og ressurser. Det gir også deltakerne en smidig og brukervennlig opplevelse, noe som øker svarprosenten og kvaliteten på dataene som samles inn.

I tillegg tilbyr et godt verktøy funksjoner som hjelper deg med å analysere resultatene på en effektiv og nøyaktig måte. Det kan håndtere store datamengder og generere innsiktsfulle rapporter, noe som gjør det enklere å identifisere trender og mønstre. Dette fører til bedre beslutninger basert på pålitelige data.

Et annet viktig aspekt er sikkerhet. Med et pålitelig verktøy kan du være sikker på at dataene håndteres og lagres på en sikker måte, slik at deltakernes personvern beskyttes og lover og regler for databeskyttelse overholdes.

Å velge riktig verktøy kan være forskjellen på suksess og fiasko. Ved å hjelpe deg med hele prosessen, fra utforming og distribusjon til analyse og rapportering, kan du få pålitelig innsikt, som øker sjansen for å nå undersøkelsens mål.

Last ned vårt whitepaper: 10 vesentlige spørsmål for å velge riktig tilbakemeldingsløsning.

En kunde i et selskap gjennomfører en spørreundersøkelse.

Analyse av undersøkelsesresultater: Trinn for trinn

En grundig analyse av resultatene er avgjørende for å gjøre rådata til handlingsrettet innsikt. Følg disse trinnene for å sikre at du får mest mulig ut av informasjonen du samler inn:

1. Samle inn dataene

Bruk undersøkelsesverktøyet til å samle alle data på ett sted. Det betyr at svarene fra ulike kanaler og formater samles i en sentral database, noe som gjør det enklere å håndtere og analysere informasjonen.

2. Kvantitativ analyse

Bruk statistiske metoder for å identifisere trender og mønstre i dataene dine. Dette kan omfatte beregning av gjennomsnitt, median, standardavvik og frekvenser. Bruk pivot-tabeller og korrelasjonsanalyser for å avdekke sammenhenger mellom ulike variabler. Denne typen analyse vil hjelpe deg med å få et overordnet bilde av hvordan respondentene har svart.

3. Kvalitativ analyse

For å forstå de nyanserte meningene i åpne svar må du granske dem nøye. Tematisk analyse kan brukes til å identifisere tilbakevendende temaer og kategorier i tekstdataene. Dette vil gi deg dypere innsikt i deltakernes tanker og følelser, noe som ofte kan utfylle de kvantitative resultatene.

4. Visualisering

Lag visuelle fremstillinger av funnene dine, for eksempel grafer og diagrammer. Visualiseringer gjør det lettere å kommunisere komplekse data på en enkel og forståelig måte. Bruk søylediagrammer, kakediagrammer, linjediagrammer og andre relevante grafiske verktøy for å illustrere funnene dine på en tydelig måte. Dette bidrar også til å få øye på mønstre som kanskje ikke er åpenbare i rådataene.

5. Rapportering

Sett sammen en detaljert rapport med innsikt og anbefalinger. Begynn med et sammendrag av studiens formål og metode. Deretter presenterer du de kvantitative og kvalitative funnene dine, gjerne støttet av visualiseringer. Avslutt med å trekke konklusjoner og komme med konkrete anbefalinger basert på funnene dine. En veldokumentert rapport bidrar til å sikre at innsikten

Ved å følge disse trinnene kan du effektivt analysere resultatene fra spørreundersøkelser og omdanne data til verdifull innsikt som støtter informerte beslutninger og strategisk planlegging.

Gjør data om til handlingsrettet innsikt

For å gjøre resultatene av undersøkelsen nyttige, må du gjøre dem om til konkrete tiltak:

 • Identifiser nøkkelkomponenter: Fokuser på de viktigste funnene som påvirker målet ditt.
 • Utvikle handlingsplaner: Lag planer for hvordan dere skal bruke innsikten til å forbedre organisasjonen.
 • Kommuniser resultatene: Del resultatene og de planlagte tiltakene med teamet eller kundene dine.
 • Implementere endringer: Gjennomfør de tiltakene som trengs for å gjøre forbedringer.

Husk, nøkkelen til suksess er å bruke innsikten fra spørreundersøkelsen, slik at du kan ta bedre beslutninger og forbedre organisasjonen.

Vanlige feil du bør unngå når du gjennomfører spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser kan være en effektiv måte å samle inn verdifulle tilbakemeldinger og data på, men det finnes flere vanlige feil som kan påvirke kvaliteten og påliteligheten av resultatene. Her er noen av de vanligste feilene, og hvordan du unngår dem:

1. Uklare spørsmål

Uklare spørsmål kan forvirre respondentene og føre til upålitelige svar. Sørg for at alle spørsmålene er klare og enkle å forstå. Unngå sjargong og kompliserte termer som kan misforstås. Hold spørsmålene korte og konsise for å holde respondentene interesserte og engasjerte.

2. For lange spørreundersøkelser

For lange spørreundersøkelser kan føre til at respondentene blir lei, noe som resulterer i ufullstendige svar eller kansellerte undersøkelser. Fokuser på de mest relevante spørsmålene, og vurder å dele opp undersøkelsen i kortere deler.

3. Ledende spørsmål

Ledende spørsmål kan påvirke svarene ved å styre respondentene i retning av et bestemt svar. For å få objektive og ærlige svar bør du formulere spørsmålene på en nøytral måte. Unngå å bruke ord eller uttrykk som antyder at et bestemt svar er mer ønskelig.

4. Manglende tilpasning av målgruppe

Hvis undersøkelsen ikke er tilpasset målgruppen, kan resultatene bli irrelevante eller misvisende. Sørg for at undersøkelsen er utformet med målgruppen i tankene, med et språk og spørsmål som er relevante og passende for dem.

5. Feil timing

Tidspunktet for når du sender ut undersøkelsen, kan påvirke svarprosenten. Unngå å sende ut undersøkelser i perioder der det er mindre sannsynlig at målgruppen vil svare, for eksempel i forbindelse med helligdager eller ferieperioder. Analyser målgruppens atferdsmønstre for å finne det beste tidspunktet å sende ut undersøkelsen på.

Ansatte fyller ut en spørreundersøkelse

Hvorfor gjennomføre en spørreundersøkelse?

Spørreundersøkelser er en effektiv måte å samle inn verdifull informasjon fra målgruppen din, enten det er kunder, ansatte eller allmennheten. Her er noen viktige grunner til hvorfor spørreundersøkelser er så viktige:

Forståelse av kundenes behov og forventninger: Gjennom spørreundersøkelser kan du få en dypere forståelse av kundenes behov og forventninger. Dette vil hjelpe deg med å skreddersy produktene eller tjenestene dine slik at de bedre oppfyller deres ønsker, noe som i sin tur kan øke kundetilfredsheten og lojaliteten.

Forbedre produkter og tjenester: Tilbakemeldinger fra en undersøkelse kan gi innsikt i hvordan produktene eller tjenestene dine oppfattes, og hvor det er rom for forbedringer. Dette er avgjørende for kontinuerlig produktutvikling og for å holde seg konkurransedyktig i markedet.

Måling av kundetilfredshet og lojalitet: Regelmessig måling av kundetilfredshet gjennom spørreundersøkelser hjelper deg med å følge med på hvor godt virksomheten din presterer over tid. Ved å identifisere og ta tak i problemer tidlig kan du forbedre kundeopplevelsen og øke kundelojaliteten.

Ta bedre forretningsbeslutninger: Data som samles inn gjennom en undersøkelse, gir et solid grunnlag for å ta informerte forretningsbeslutninger. Enten det dreier seg om å lansere et nytt produkt, endre en markedsføringsstrategi eller forbedre kundeservicen, gir undersøkelsesdata den innsikten som trengs for å ta velbegrunnede beslutninger.

Engasjer de ansatte: Spørreundersøkelser i organisasjoner kan bidra til å måle de ansattes engasjement og tilfredshet. Ved å forstå de ansattes meninger og bekymringer kan du skape et bedre arbeidsmiljø og øke motivasjonen og produktiviteten.

Undersøkelsenes historie: opprinnelse og utvikling

Spørreundersøkelser har en fascinerende historie som strekker seg over flere århundrer og gjenspeiler utviklingen innen statistikk, samfunnsvitenskap og teknologi. Opprinnelig ble spørreundersøkelser brukt på 1700-tallet for å samle inn grunnleggende demografisk og statistisk informasjon om befolkningen. Disse tidlige undersøkelsene la grunnlaget for befolkningsstudier og folketellinger, og hjalp myndighetene til å forstå og styre samfunnet bedre.

På 1800-tallet gjennomgikk spørreundersøkelser en revolusjon da forskerne begynte å utvikle mer sofistikerte metoder for datainnsamling og analyse. Dette førte til fremveksten av moderne statistikk, som gjorde det mulig å behandle og tolke store datamengder på en systematisk måte. I denne perioden ble vitenskapelige spørreundersøkelser også en viktig del av sosiologien og psykologien, der forskere brukte spørreskjemaer for å studere menneskelig atferd og sosiale strukturer.

I løpet av 1900-tallet økte populariteten til spørreundersøkelser innen markedsføring og samfunnsvitenskap dramatisk. Bedrifter innså potensialet i å bruke spørreundersøkelser til å forstå kundenes behov og preferanser, noe som førte til mer målrettede og effektive markedsføringsstrategier. Samtidig brukte samfunnsforskere spørreundersøkelser til å utforske komplekse samfunnsspørsmål, som politiske holdninger, økonomiske forhold og helseatferd.

Med digitaliseringen på 2000-tallet ble spørreundersøkelser enda mer tilgjengelige og nyttige. Nettbaserte verktøy og plattformer har gjort det enklere og billigere å lage, distribuere og analysere spørreundersøkelser. Denne teknologiske utviklingen har ikke bare økt svarprosenten, men også muliggjort analyser i sanntid og raskere tilbakemeldinger. I dag er spørreundersøkelser et uunnværlig verktøy for å forstå og forbedre kunde- og medarbeideropplevelser, samt for å ta datadrevne beslutninger på mange ulike områder.

For en dypere forståelse av den historiske utviklingen av spørreundersøkelser, kan du besøke UC Berkeleys Institute of Governmental Studies og Berkeleys Center for the Built Environment. Disse institusjonene tilbyr omfattende ressurser og forskningspublikasjoner om spørreundersøkelser og deres utvikling.

Fremtiden for spørreundersøkelser: trender og innovasjoner

Kunstig intelligens (AI) revolusjonerer måten vi analyserer data på, og gir oss dypere innsikt enn noen gang tidligere. Ved hjelp av kunstig intelligens kan vi raskt og nøyaktig tolke store mengder informasjon, noe som gir oss en bedre forståelse av mønstre og trender.

Automatisering av undersøkelsesverktøy reduserer det manuelle arbeidet betydelig. Automatiserte prosesser gjør at vi kan opprette, distribuere og analysere spørreundersøkelser med minimal menneskelig inngripen, noe som sparer både tid og ressurser.

Mobilvennlige undersøkelser blir stadig vanligere, noe som gjør det mulig å nå ut til flere deltakere. Ved å optimalisere undersøkelsene for mobilbruk kan vi sørge for at deltakerne enkelt kan svare på undersøkelsene når som helst og hvor som helst.

Personalisering er en annen viktig trend. Ved å skreddersy undersøkelser basert på deltakernes tidligere svar og atferd kan vi skape en mer relevant og engasjerende opplevelse. Dette øker sannsynligheten for å få detaljerte og ærlige svar.

Integrerte løsninger spiller også en avgjørende rolle. Ved å integrere undersøkelsesverktøy med andre dataanalyseverktøy kan vi få en helhetlig oversikt over tilbakemeldinger og trender. Dette gjør det mulig å trekke mer omfattende og nøyaktige konklusjoner, noe som i sin tur fører til bedre beslutninger og strategier.

Lurer du på hva som er fremtiden til tilbakemeldingsløsninger? Her er hva Questback forventer etter hvert som teknologien utvikler seg.

Utnytt spørreundersøkelser for bedre beslutninger

Spørreundersøkelser er et effektivt verktøy for å samle inn verdifulle tilbakemeldinger fra kunder og ansatte. Ved å planlegge, utforme og analysere undersøkelsene nøye kan du få innsikt som kan forbedre produkter, tjenester og prosesser. Med riktig strategi og verktøy kan spørreundersøkelser hjelpe deg med å ta bedre beslutninger og skape en mer tilfredsstillende opplevelse for alle involverte. Bruk denne veiledningen til å implementere og dra nytte av spørreundersøkelser på en effektiv måte i organisasjonen din.

Ofte stilte spørsmål

En spørreundersøkelse er en metode for å samle inn data fra en bestemt gruppe mennesker ved å stille spørsmål. Disse undersøkelsene brukes til å få innsikt i meninger, atferd og erfaringer. Undersøkelser er viktige fordi de gir verdifulle tilbakemeldinger som kan brukes til å forbedre produkter, tjenester og prosesser.

Det finnes flere typer undersøkelser, avhengig av formålet. Kundetilfredshetsundersøkelser måler kundenes tilfredshet med produkter eller tjenester. Medarbeiderundersøkelser måler medarbeidernes engasjement og tilfredshet. Markedsundersøkelser undersøker markedstrender og forbrukeratferd. Produkttilbakemeldingsundersøkelser samler inn meninger om spesifikke produkter eller tjenester. Demografiske undersøkelser samler inn data om deltakernes alder, kjønn, inntekt og andre demografiske faktorer.

Planlegging av en effektiv spørreundersøkelse krever omtanke og strategi. Først må du definere målet med undersøkelsen, dvs. hva du ønsker å oppnå med den. Deretter må du identifisere målgruppen, det vil si hvem som skal svare på undersøkelsen. Deretter velger du distribusjonsmetode, for eksempel om undersøkelsen skal sendes via e-post, sosiale medier eller publiseres direkte på nettstedet ditt. Sett en klar tidsramme ved å fastsette en frist for innsamling av svar. Til slutt bør du teste undersøkelsen på forhånd ved å la noen få personer prøve den for å sikre at spørsmålene er tydelige og enkle å forstå.

Når du skal analysere resultatene fra undersøkelsen, begynner du med å samle alle dataene i en sentral database. Bruk deretter statistiske metoder for kvantitativ analyse for å identifisere trender og mønstre. Deretter kan du utføre en kvalitativ analyse av åpne svar for å forstå nyanserte meninger. Lag grafer og diagrammer for å visualisere resultatene på en tydelig måte. Til slutt lager du en rapport med innsikt og anbefalinger. Ved hjelp av disse trinnene kan du effektivt omdanne undersøkelsesdata til verdifull innsikt som kan bidra til bedre beslutninger og strategisk planlegging.

Det er viktig å gjennomføre en spørreundersøkelse for å samle inn verdifull informasjon fra kunder, ansatte eller publikum. Det hjelper deg å forstå kundenes behov og forventninger, slik at du kan skreddersy produkter og tjenester for økt tilfredshet og lojalitet. Undersøkelser gir også innsikt i hvordan tilbudene dine oppfattes og hvor det er behov for forbedringer, noe som er avgjørende for kontinuerlig utvikling. I tillegg gir de et solid grunnlag for informerte forretningsbeslutninger og bidrar til å måle medarbeidernes engasjement og tilfredshet, noe som kan forbedre arbeidsmiljøet og øke produktiviteten.

Prøv Questback

Questback er en ledende aktør innen kunde- og ansattopplevelser..

Prøv gratis i 14 dager Lær mer

Guide til andre emner

Kontakt

Questback internasjonal Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

internasjonal

Brukerstøtte sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Brukerstøtte sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Brukerstøtte sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 70

Norge

Brukerstøtte sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Brukerstøtte:  +47 21 02 70 80
Salg:  +47 21 02 70 70

Sverige

Brukerstøtte sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Brukerstøtte:  +468 440 88 21
Salg:  +468 440 88 00

Tyskland

Brukerstøtte sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Betrodd av mange