Begreppet kundresa torde vara bekant för de flesta företag idag, och det har länge pratats om den effekt kundresan har på företagsresultatet. Stora investeringar görs för att säkerställa att kundupplevelsen blir så smidig och friktionsfri som möjligt. Samma tanke om en resa går även att applicera på upplevelsen hos företagets medarbetare

Vad är medarbetarresan?

I det intensiva kriget om talangerna kan företag ha stor nytta av att implementera strategier utifrån tänket ”medarbetarresa”, för att i högre grad behålla medarbetare och öka produktiviteten och engagemanget hos medarbetarna. Det hela bygger på att man arbetar med detaljerade insikter som grund för beslutsfattande.

Generellt kan man säga att det är fyra stadier som ingår i medarbetarresan, oavsett företag:

  1. Entry  – direkt efter att den anställda ansluter sig till organisationen
  2. Onboarding – fokuserar på introduktionsprocessen för den nyanställda
  3. Ongoing – större delen av en persons karriär i organisationen
  4. Exit – startar när den anställda lämnar företaget  

 

Om ett företag vill förbättra sin verksamhet behöver de lyssna på sina medarbetare vid dessa specifika tidpunkter och agera utifrån deras synpunkter. När det kommer till dessa fyra områden, tycks det tredje stadiet – Ongoing – vara det som de flesta företag arbetar med redan idag, genom exempelvis årliga medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal.

De andra tre – Entry, Onboarding och Exit – kräver specifikt fokus. Att samla in åsikter och synpunkter från nyanställda bidrar till möjligheten att uppfatta varningssignaler i ett tidigt skede gällande potentiella problem som i det långa loppet kan få dem att lämna företaget om problemen inte tas itu med. Vidare kan företag, genom att studera anledningar till att anställda väljer att byta arbetsplats, få viktig information som kan hjälpa dem att ändra sina processer för att motverka ytterligare personalomsättning.

Lyssna på medarbetarna – det lönar sig

Det finns mycket att vinna på att löpande ta vara på medarbetarnas tankar och åsikter. Tre konkreta fördelar presenteras nedan;

Se till att anställda snabbare blir produktiva

Genom att lyssna på feedback från nyanställda under hela introduktionen kan företag skapa en miljö där anställda snabbt är med på noterna och känner sig säkra i sin roll. Detta sätter fart på produktiviteten och gör det möjligt för företag att förbättra sina introduktionsprocesser, så att de blir friktionsfria och välkomnande.

Vinn kriget om talangerna

Studier visar att upplevelserna från de första tre månaderna på ett jobb är kritiska när det gäller huruvida en anställd väljer att stanna kvar på lång sikt. Företag som lyssnar på sina medarbetare under introduktionsprocessen fångar upp tidiga varningssignaler om eventuella problem och visar att organisationen bryr sig om medarbetarna och deras karriärer. Det hjälper även till att skapa en inkluderande, feedback-inriktad kultur där de anställda känner sig säkra på att företaget lyssnar på dem och att det finns utrymme att uttrycka sig.

Förbättra effektiviteten i organisationen

Snabba och väl underbyggda beslut är kritiskt för att företag ska lyckas på dagens konkurrensutsatta marknader. Dock är det alldeles för ofta så att den information som behövs finns låst i de anställdas huvuden och inte kan kommas åt snabbt nog för att ge stöd åt effektivt beslutsfattande. Genom att lyssna direkt på de anställda vid viktiga skeden i medarbetarlivscykeln kan chefer få förstahandsinsikter i hur företagets processer fungerar, identifiera trender och få verktygen för att fatta bättre, långsiktiga beslut.

Genom att lyssna och agera på med medarbetares feedback under hela medarbetarresan, ökar företag sina chanser att inte bara få rätt människor till företaget, utan även att se till att de utvecklas, trivs och väljer att stanna i organisationen.

Här kan du läsa om Questbacks lösning Employee Touchpoint, som kan hjälpa dig och ditt företag med dessa delar.

Whitepaper

Din guide till bättre kundfeedback

Vi berättar hur du kan göra smartare undersökningar och få lojalare kunder