Svenska organisationer står inför utmaningen att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens. HR får en allt mer betydelsefull roll för organisationens fortsatta utveckling och hållbarhet. För att konkurrera om talangerna måste arbetsgivare satsa mer på employer branding, både externt och internt, men även implementera verktyg för bättre mätbarhet och uppföljning.

Enligt Rekryteringsenkäten 2016, en studie av Svenskt Näringsliv, har andelen företag som har svårt att rekrytera ökat kontinuerligt sedan 2010. Personalchefsindex för kvartal 2 2016 tyder även på att sysselsättningsgraden kommer att öka markant framöver. Arbetsmarknaden ser med andra ord allt ljusare ut för arbetstagarna – och därmed blir det allt mer utmanande att behålla kompetensen.

HR behöver stöd för processer

För HR gäller det att hjälpa organisationen att väga upp de ökade kostnaderna för rekrytering och kompetensförsörjning med medarbetare som stannar längre och är mer engagerade. För att kunna förstå och agera på kritiska situationer som bidrar positivt och negativt till medarbetarupplevelsen behöver HR utveckla slimmade processer, ett agilt arbetssätt och bra beslutsunderlag. Och för det krävs insikt igenom hela medarbetarresan.

 

Nyckeltal ger grunden till beräkningar av ROI (Return of Investment)

Effektivt beslutsunderlag består ofta i kvantifierbara värden. Genom strategiska undersökningar och nyckeltal skapas en bild av nuläget och ett underlag för att beräkna hur man tjänar på åtgärder över tid. Exempel på vanliga nyckeltal inom HR är sjukfrånvaro, nyrekryteringar och avgångar.

De mjukare, upplevelsebaserade nyckeltalen, exempelvis NMI, baseras främst på resultat från årliga medarbetarundersökningar. Men dessa har på senare tid kritiserats mycket eftersom de sällan leder till förändring. För att bidra till det strategiska krävs att man väger samman kvantitativ och kvalitativ insikt.

Med moderna HR-system och -verktyg kan upplevelsebaserade nyckeltal tas fram på ett mer agilt sätt och analyseras kontinuerligt. Och med hjälp av feedback som samlas in vid kritiska skeden under medarbetarresan har HR och ledning bättre förutsättningar att påverka även de hårda nyckeltalen. Med samlad insikt kan organisationen fatta beslut i hanteringen av kompetens som stärker ROI och skapar hållbarhet.          

Här kan du läsa mer om medarbetarundersökningar.

resource image
Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.