BAKGRUND

Nacka kommuns utbildningsenhet har, bland annat, som uppdrag att följa upp och utvärdera kvaliteten på kommunens alla förskolor. Tidigare har varje förskolechef skrivit en kvalitetsrapport, där de bedömt kvaliteten på den egna verksamheten med stöd av befintligt underlag. Man har dock sett ett behov av att utveckla processen och ersätta rapporten med kvalitetsanalys som bygger på samtal och dialog. För att lyckas med detta behöver utbildningsenheten standardisera och effektivisera insamling, analys och presentation av innehåll.

LÖSNING

För att underlätta och förenkla processen har Nacka Kommun valt att arbeta i Questbacks plattform. En intervjuprocess inleds med en enkät som skickas till förskolechefer där de får bedöma sin egen verksamhet utifrån olika parametrar. Därefter följer utbildningsenheten upp enkäten med kvalitativa intervjuer där intervjuaren utgår från en standardmall med manus, instruktioner och frågor att diskutera kring. Formuläret fungerar både som ett hjälpmedel och dokumentation då intervjuaren fyller i svaren direkt under respektive fråga.

RESULTAT

Att administrera och utföra utvärderingsprocessen i Questbacks plattform har varit värdefullt för Nacka kommuns utbildningsenhet. Det har sparat dem både tid och resurser genom att förenkla och effektivisera både den administrativa hanteringen och det operativa arbetet under intervjusituationer. Processen är dynamisk och utvecklas i takt med nya lärdomar och insikter. Under intensiva intervjuperioder arbetar man i stort sett dagligen i Questbacks plattform där administratören kan gå in och modifiera frågor och upplägg löpande vid behov – uppdateringar alla kan ta del av direkt.

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more