Det globala försäkringsbolaget RSA ville ta steget från att arbeta med traditionell årlig medarbetarundersökning till en mer dynamisk modell. Med Questbacks hjälp implementerades en ny typ av medarbetarenkät som är mer social och uppmuntrar personal till att ge feedback i egna formuleringar, snarare än att förlita sig på ett statiskt perspektiv och poängbedömning.

Alexander Stephanou, tidigare anställd vid RSA, var med i processen med att införa den nya modellen för medarbetarundersökning hos RSA och delar med sig av sina erfarenheter.

RSA är ett av världens största försäkringsbolag med närvaro i över 140 länder. För ett par år sedan valde man att gå ifrån sin traditionella medarbetarundersökning och ta fram en helt ny feedback-plattform för verksamheten. Anledningen till att man omvärderat sin strategi var bland annat att man ville återfå förtroendet hos personalen och nå större insikter i verksamhetens utvecklingspotential.

Implementation i flera steg

Det första steget var att designa den nya enkäten där man testade olika typer av frågor, men frångick föregångaren där alla svar varit kvantitativa. Efteråt genomfördes en global pilotstudie, där en del av verksamheten fick testa det nya utseendet innan den transformerade enkäten – youRSAy engagement survey – slutligen gick live till hela RSA Insurance Group i september 2014. De påföljande stegen bestod i rapportering, action planning och performance integration.

 

Vinster och utmaningar med ny feedbackmodell

Den respons som den nya feedback-modellen resulterade i var överväldigande, med över 22 000 kvalitativa svar enbart i Skandinavien. Det var en fantastisk källa till insikt, men också en rejäl utmaning att gå från en situation där merparten av respondenterna tagit för vana att ge betyget fem av fem till att bidra med helt egna reflektioner, åsikter och förslag. Det blev självfallet mer komplext att sammanställa och rapportera. Men tekniken kommer hela tiden längre, menar Alexander Stephanou, och det finns numera smarta verktyg som kan kategorisera data så att man slipper hantera alla svar manuellt. En annan utmaning var att det fanns ett visst motstånd från managers som upplevde den nya utvärderingen som mindre fördelaktig. Men genom att dela upp rapporteringen och låta återkopplingen hanteras lokalt per avdelning, vändes så småningom den inställningen till att bli mer positiv.

Lärdomar för framtiden

De viktigaste lärdomarna jag tagit med mig från den här erfarenheten, menar Alexander Stephanou, är att typen av frågor är avgörande. Utformningen har stor betydelse för att få värdefulla insikter som kan hjälpa till att driva verksamheten framåt. Och med stöd av insikterna kan man verka för att stänga gapet mellan strategisk planering och det faktiska operativa arbetet. Feedback har en mycket viktig roll att spela för organisationers tillväxt och framgång.

De viktigaste lärdomarna från bytet av feedbackplattform:

  • Ställ de rätta frågorna. Fokusera inte enbart på bara en typ av frågor, vare sig kvantitativa eller kvalitativa.
  • Fokusera på insikter, inte data. Alla undersökningar resulterar i mycket information – men det viktiga är vilka slutsatser och lärdomar du kan dra ut av dem.
  • Stäng ”gapet” med feedback. Använd feedback för att minimera gapet mellan strategisk planering och operativt arbete.

Questback kan stötta dig i arbetet med att samla in och bearbeta feedback och att utforma undersökningar som bidrar till att driva verksamheten framåt. Mer om våra lösningar för medarbetarundersökningar kan du läsa här.

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.