Ett företags kultur är själva hjärtat som ger liv och energi åt organisationen. Den påverkar alla beslut som fattas och är i slutänden det som kommer att avgöra om verksamhetens strategi lyckas eller misslyckas. Förmågan att engagera, motivera och behålla de anställda är sammankopplat med vad de känner inför kulturen. Men alla företagskulturer är unika – så hur gör du för att säkerställa att er kultur hjälper er att nå era mål? Ett verktyg för att nå målen är medarbetarundersökningar.

Precis som när man engagerar sina anställda måste man börja längst upp i näringskedjan för att skapa en högpresterande företagskultur. Hur ledare och chefer beter sig är av högsta vikt. Följer de genom sitt sätt att agera de värderingar ni vill att ert företag ska vara känt för, och ser de till så att alla anställda förstår vad som förväntas av dem genom sina egna handlingar och sätt att arbeta?

SKAPA EN HÖGPRESTERANDE KULTUR

Alla företag har sin egen kultur, men en högpresterande kultur bygger, oavsett organisation, på ett antal gemensamma faktorer:

  • Stort engagemang där de anställda är motiverade och arbetar i enlighet med strategin
  • Glada kunder som är nöjda med erbjudandet
  • En ekonomiskt framgångsrik verksamhet
  • Stark integritet över hela organisationen – alla anställda förstår hur de ska bete sig i enlighet med företagets värderingar.


Att skapa en högpresterande kultur är en trestegsprocess:

  1. Förstå var din kultur befinner sig just nu
  2. Kartlägg det via de fyra beståndsdelarna ovan för att se var det behövs förändring
  3. Skapa en handlingsplan för att arbeta mot förändring och mät sedan hur effektivt detta har varit

FAS 1: MÄTNINGAR

För att skapa en förståelse kring vad de anställda verkligen tycker om företagskulturen, behöver du först och främst samla in feedback från dem – och det räcker inte med traditionella enkäter för engagemang och nöjdhet bland anställda. Är exempelvis företagets strategi och värderingar i linje med företagets ledarskap och förväntade beteenden? Ha i åtanke att kulturen kan skilja sig mellan avdelningar och/eller länder inom samma organisation.

Att öppna upp för en positiv feedbackloop hjälper dig att öka motivationen hos medarbetarna och ger alla en gemensam vokabulär som de kan använda för att prata om kulturen. Detta innebär att de nu förstår sin roll i förändringen, vilket ökar motivationen.

Det kan vara klokt att använda sig av ett verktyg som är enkelt att använda, men som samtidigt är tillräckligt flexibelt för att hålla koll på förändringar över tid. En viktig aspekt att fånga in, kan vara medarbetarnas syn på ledarskap och beteenden, i kombination med hur viktiga de anser att dessa faktorer är.

FAS 2: KARTLÄGG DIN POSITION

Mot slutet av mätningsfasen bör du ha förståelse för din organisations övergripande kulturtyp. Är det en kontrollerande, kreativ, tävlingsinriktad eller samarbetsinriktad kultur?

När du har en bild av vilken typ av kultur du har att jobba med kan du börja planera din resa. Detta varierar beroende på organisationstyp – en bank kommer sannolikt ha en väldigt annorlunda kultur mot ett startup-företag. Feedbackprocessen sammanlänkar kultur med företagsstrategi och förstärker vikten av kulturen när det kommer till resultat.

FAS 3: FÖRÄNDRINGSARBETET

Efter mätnings- och kartläggningsfaserna bör du kunna identifiera förändringsområden. Var finns det luckor mellan strategi och verklighet? Hur kan broar byggas för att täta till dessa luckor? Vad fungerar bra i vissa delar av verksamheten och hur kan detta inkorporeras inom andra områden?

Genom att låta organisationen ha kontroll över dess resultat hamnar förbättringsfokus på organisationens behov, och detta kan genomföras i en takt som passar med budget och mål. Resultat kan integreras och jämföras med andra mätvärden för prestation, exempelvis anställdas engagemang, kundnöjdhet och varumärke.

Företagskulturen är en påtaglig tillgång för ditt företag och är en väsentlig del av ditt företags DNA. Därför måste du se till så att du förstår hur din kultur ser ut i dagsläget och hur den kan förbättras om du vill leda ditt företag mot större framgång och skapa starkare engagemang och nöjdhet bland dina anställda.

Om författaren

Alex Wilke | HR-expert
Alex har mer än 17 års erfarenhet i Voice of the Employee- och Voice of the Customer-program – framförallt genom att arbeta med stora internationella organisationer inom branscherna kommunikation och ekonomi. Sedan mitten av 90-talet har Alex arbetat med onlineresearch och har lett hundratals medarbetarenkäter sedan dess. Under denna tid har Alex utvecklat en mycket bra förståelse för de utmaningar som organisationer möter, inte bara vad gäller datainsamling men även vad gäller hållbara handlingsplaner och hur man tar årliga engagemangprogram till nästa nivå. Alex har influerat och skapat Questbacks riktlinjer för att säkerställa att plattformen levererar moderna lösningar med maximalt värde för våra kunder.

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Learn more