Skip to content

Från taktiska undersökningar till strategisk insikt

Elias Axelsson Björklund
Resurser
White Papers
Från taktiska undersökningar till strategisk insikt

Questback har genomfört en undersökning bland ledande befattningar inom HR på större företag i Europa. Resultatet av undersökningen har vi sammanställt i en rapport där du bland annat kan läsa om;

  • att de flesta företag insett att det är en konkurrensfördel att integrera feedback i beslutsfattandet
  • att trots detta gör 90% av företagen medarbetarundersökningar endast en gång/vartannat år och har inte förmågan att ta ett helhetsgrepp på feedback
  • hur chefer och ledare förhåller sig till medarbetarundersökningar
  • hur organisationer på effektivt sätt kan transformera sitt sätt att samla in, analysera och dela medarbetarfeedback och dra full nytta av kraften i den.

Taktiska undersökningar

Världen har förändrats på många sätt under de senaste åren. Arbetsmarknaden är sedan länge en öppen marknad. Nya jobb hittas lätt på sociala plattformar som LinkedIn eller via ett mejl i inboxen. Arbetsmiljön har förändrats och informations- och interaktionsflödena har gjort den mer komplex.

Gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut. Sociala medier och faktumet att teknologiutvecklingen styrs av konsumenter har givetvis påverkat detta. Den så kallade millennials-generationen, dvs människor födda på 90-talet, utgör nu en stor andel av arbetskraften och ställer helt andra krav på snabbare och mer frekvent feedback. Sammantaget har detta lett till en förskjutning av maktbalansen från arbetsgivare till arbetstagare.

Det sociala nätverkandet har lett till en gilla-kultur där vi betygsätter så gott som alla upplevelser på olika sociala plattformar och det omfattar givetvis även arbetsgivare. Potentiella medarbetare kan hitta allsköns information; företagskultur, lönesättning och karriärmöjligheter. Och de utvärderar för att se om arbetsgivaren passar dem. Inte tvärtom.

Att behålla talanger, utveckla medarbetare och skapa engagemang har aldrig varit viktigare. Enligt Deloitte Global Human Capital Trends från 2014, ser 78% av tillfrågade chefer och ledare att behålla och engagera medarbetare som avgörande eller viktigt. En global Gallup-undersökning visar dock att 87% av alla anställda inte känner något engagemang. Och många känner att deras synpunkter inte ens räknas.

Medarbetarengagemang är den i särklass viktigaste faktorn för lönsamhet i en organisation. Utan engagerade medarbetare som verkligen tycker om sitt arbete, arbetsgivare och vill arbeta för att nå företagets mål så kommer man inte att lyckas. Vi har därför nått en brytpunkt i hur vi förhåller oss till feedback och är redo för nästa steg.

Från taktiska till förändringsdrivna undersökningar

Kontinuerlig, konstruktiv feedback är nödvändig för att utvecklas, lära, motiveras och prestera. Forskning visar att en hälsosam feedbackkultur minskar stress och sjukskrivningar samt ökar motståndskraften vid utmaningar. Det gäller såväl individer som grupper och organisationer.

För att mogna i ditt feedbackarbete behöver du se till att på riktigt använda feedback i verksamheten. På Google har man till exempel redan från början gjort feedback central i hela verksamheten. De har skapat en mogen, lärande och utvecklande feedbackkultur där medarbetarna drivs av stark egen motivation. Deras prestationer talar för sig själva.

När organisationer förflyttar sig från att mäta och samla in feedback på taktisk nivå, till ett mer integrerat och strategiskt arbete, går de flesta igenom ett antal steg. Alla organisationer är olika, men genom vårt arbete har vi funnit att de flesta genomgår en mognadsprocess om fyra steg:

Strategiska undersökningar

  1. Taktiskt – När feedbackarbetet är på första nivån består det av enskilda, taktiska och anonyma undersökningar som fokuserar på medarbetarnöjdhet. Det genererar en historisk bild av läget. Innebörd och konsekvenser av feedbacken analyseras inte vidare. Informationen man får hålls i silos och är inte kopplad till företagets processer eller mål.
  2. Responsdrivet – Här leder och utvecklar organisationen medarbetarna med feedback som är personlig. Feedbackarbetet är kalender- eller händelsebaserat; den samlas in vid flera olika tillfällen och från flera avdelningar och grupper. Etablerade uppföljningssystem finns på plats. Organisationen mäter förbättringar men inte hur affärsresultat påverkas.
  3. Insiktsdrivet – Ett mobiliserat, insiktsdrivet feedbackarbete är kontinuerligt, dialogdrivet och linjerat med verksamhetens strategier och mål – integrerat med affärsprocesserna. Det ger kunskap om vad som händer i verksamheten i realtid – en 360-graders vy. Man utvecklar medarbetares och gruppers kompetens samt får insikt i deras beteenden. Avvikande händelser upptäcks tidigt. Feedbacken används för förbättringar.
  4. Förändringsdrivet – På den visionära nivån involverar feedbackarbetet hela verksamheten och driver affärsbesluten. Feedback från både kunder och medarbetare byggs in i hjärtat av verksamheten och utvecklar affärskunskap och expertis. Den gör att man kan förutspå trender och vidta åtgärder i god tid. Man får en djup förståelse för vad som driver beteenden och kan såväl stärka som integrera kompetenser. Det medför att man kan förbättra kapacitet och resultat på ett avgörande sätt. Organisationen blir lärande och förändras kontinuerligt.

Ladda ned hela rapporten nedan!

Här kan du läsa mer om medarbetarundersökningar.

Whitepaper

Från taktiska undersökningar till strategisk insikt

En rapport där du bland annat kan läsa om att de flesta företag insett att det är en konkurrensfördel att integrera feedback i beslutsfattandet. Trots detta gör 90% av företagen medarbetarundersökningar endast en gång/vartannat år och har inte förmågan att ta ett helhetsgrepp på feedback

Fler white papers

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många