Skip to content

Hur du beräknar avkastning (ROI) från din feedbacklösning

Elias Axelsson Björklund
Blogg
3 minuter lästid
Employee Experience Enkäter Questback
Hur du beräknar avkastning (ROI) från din feedbacklösning

Att förstå hur väl din organisation presterar när det gäller anställdas och kunders ökade eller sänkta nöjdhet och engagemang är avgörande i dagens föränderliga miljö. En feedbacklösning kan ge värdefulla insikter inom dessa områden, men det är också viktigt att utvärdera dess avkastning på investeringen (ROI). I denna artikel kommer vi att diskutera hur man effektivt utvärderar en feedbacklösnings ROI.

Identifiera nyckeltal för utvärdering

För att noggrant mäta framgången för din feedbacklösning behöver du först identifiera vilka nyckeltal som är mest relevanta för att utvärdera effekten. Exempel på vanliga nyckeltal:

Anställdas engagemangsnivåer (eNPS) Kundnöjdhet genom Net Promoter Score (NPS), CSAT-score (för både anställda och kunder) Inkomsttillväxt kopplad direkt eller indirekt till förbättrade upplevelser.

Genom att välja lämpliga nyckeltal som överensstämmer med din organisations mål kommer du att bättre kunna avgöra hur mycket en investering i en feedbacklösning skulle påverka den totala prestandan positivt.

Utvärdera kostnadsbesparingar från förbättrade processer

En aspekt som ofta förbises när man utvärderar en feedbacklösnings ROI är att identifiera kostnadsbesparingar som härrör från förbättringar som gjorts på grund av datan som samlats in av den. Till exempel:

Minskad personalomsättning leder till lägre rekryteringskostnader och färre produktitionsförseningar. Ökad produktivitet genom effektivare processer eller mer effektiva träningsprogram baserade på enkätresultaten. Sänkt churn tack vare förbättrade produkterbjudanden och bättre kundservice.

Att kvantifiera dessa kostnadsbesparingar hjälper till att visa hur användning av en robust plattform som Questback leder till kvalitativa förbättringar och ekonomiska fördelar.

Beräkning av avkastning på investering

Med identifierade nyckeltal och utvärderade kostnadsbesparingar blir det möjligt att beräkna din faktiska ROI. För att göra det:

Fastställ den totala kostnaden för att implementera och underhålla din feedbacklösning, inklusive abonnemangsavgifter, utbildningskostnader och andra relaterade utgifter. Beräkna de finansiella fördelarna som härrör från förbättringar kopplade till feedbacksystemet (t.ex. ökade intäkter eller minskade driftskostnader). Dela de totala finansiella fördelarna med den totala kostnaden för implementering.

ROI = (Totala finansiella fördelar / Total kostnad) x 100

Denna beräkning ger dig ett procentvärde som representerar din årliga ROI för din investering i feedbacklösningen.

Kontinuerligt övervaka prestanda

Kom ihåg att utvärdera er ROI som en löpande process snarare än en engångsövning. Regelbunden genomgång av prestandanyckeltal hjälper till att säkerställa kontinuerlig förbättring samtidigt som justeringar kan göras vid behov för att maximera effekten. Genom att hålla koll på nyckelindikatorer över tid får du djupare insikter i hur väl din organisation presterar i förhållande till anställda och kunders nöjdhetsnivåer – vilket möjliggör ett mer välinformerat beslutsfattande inom alla aspekter av verksamheten.

Sammanfattning; Feedbacklösning ROI

Sammanfattningsvis kräver utvärdering av en feedbacklösnings avkastning på investeringen (ROI) att identifiera relevanta nyckeltal för utvärdering, kvantifiera potentiella kostnadsbesparingar som härrör från förbättrade processer från insamlad data, beräkna faktiska ROI-siffror baserat på dessa insatser och kontinuerligt övervaka prestanda över tid. Questbacks plattform ger organisationer de verktyg som krävs för att samla in viktig data och omvandla den till handlingsbara insikter som leder till smartare beslut – och säkerställer maximalt värde från kunders investeringar i lösningar som ger bättre upplevelser för både anställda och kunder.

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Sälj:  +31 61 66 97 463

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många