Kundcase | RAG

BAKGRUND

Sedan the German Hard Coal Financing Act implementerades 2007, har RAG AG – Tysklands största kolgruvsföretag – dragit ner på sin verksamhet. Trots att arbetsstyrkan stadigt har minskat, har faktiskt nöjdheten och motivationen bland de anställda ökat. Detta är resultatet av en respektfull och öppen ledarskapskultur som baseras på dialog.

LÖSNING

2002 implementerade företaget ett rörligt ersättningssystem, och började i samband med det att använda sig av en årlig 180-gradersundersökning. Denna används för att utvärdera mer än 800 mottagare, baserat på ca 7000 feedbackärenden.

Utöver 180-gradersundersökningen använder sig RAG av Questbacks plattform för att genomföra medarbetarundersökningar i hela organisationen, samt ad hoc-projekt, snabba pulsmätningar och interna kundundersökningar. ”Utan den här feedbacken hade vi aldrig kunnat vidta åtgärder lika snabbt”, säger man från företagets sida.  De senaste åren har resultaten från dessa undersökningar använts som underlag för att vidta de åtgärder som varit nödvändiga för att åstadkomma en fundamental förändring av företagskulturen på RAG.

RESULTAT

Även om den sista gruvan kommer att stängas under 2018, har RAG upplevt kontinuerliga förbättringar gällande resultat, engagemang och motivation, med en svarsfrekvens i undersökningarna på över 90 %. Som exempel kan nämnas att man 2013 bad de anställda att ta ställning till påståendet “Jag är stolt över att arbeta på RAG.” 79 % svarade ”Instämmer” eller ”Instämmer i hög grad”. När samma fråga ställdes 2009, var motsvarande siffra 7 procentenheter lägre. Samtliga indexvärden har antingen ökat eller legat kvar på samma värde som i undersökningen 2009.

Stora förbättringar har även gjorts gällande kvaliteten på ledarskapet, vilken har ökat stadigt sedan 2003, då siffrorna var alarmerande låga. Detta bevisar att man har lyckats med en genomgripande förändring i ledarskapskulturen har gjorts – allt med hjälp av feedback och dialog.

Want to see how Questback can work for your business?