Skyddet för visselblåsning är stärkt och i denna guide finner du svar på följande frågor:

Vad innebär visselblåsning eller whistleblowing?

Visselblåsning, eller Whistleblowing, handlar om att anställda inom företag, organisationer eller myndigheter ska kunna informerar ledningen om att något oegentligt eller olagligt sker i en organisation. Syftet är alltså att upptäcka missförhållanden på arbetsplatsen. Vilket görs enklast genom ett “visselblåsningssystem“, eller visselblåsarfunktion, där de anställda helt anonymt kan larma om missförhållanden.

Skyddet för visselblåsare är på väg att stärkas, stämmer det?

Ja, regeringen har tagit beslut om en proposition om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget stärker skyddet för visselblåsare på flera sätt. Bland annat föreslår regeringen att uppgifter om en visselblåsares identitet ska omfattas av sekretess.

Dessutom omfattas fler omfattas av skyddet för visselblåsare. Det ska också bli tydligare för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt. Verksamheter med minst 50 arbetstagare ska bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att de som omfattas av skyddet kan slå larm. Man ska även kunna visselblåsa genom särskilda kanaler till behöriga myndigheter inom vissa specifika områden.

Intresserad av att testa en visselblåsningslösning i er organisation?

Testa Questback gratis i 14 dagar.

  • Skicka undersökningar och analysera rapporter
  • Kom igång på 5 minuter
  • Inget betalkort krävs

Finns det inte redan idag ett skydd för visselblåsning?

Det stämmer, det finns en svensk lag som ger arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren ett skydd mot exempelvis repressalier, uppsägning och sämre anställningsvillkor. Men för att skyddas av den lagen krävs att det ska röra sig om mycket allvarliga missförhållanden som kan föranleda fängelsestraff eller liknande. Den nya lagen är mycket mer omfattande och syftet är att göra det säkrare, enklare och tryggare att rapportera om missförhållanden.

Whistleblowing solution visselblåsning

En visselblåsarfunktion eller ett system, vad bidrar det till?

Som företag är risken stor för vidgående konsekvenser om missförhållanden inte tas om hand utan i stället offentliggörs. De flesta organisationer vill dessutom ha ett visselblåsarsystem som är lätthanterligt och kostnadseffektivt. Det kan därför vara klokt att undvika egna interna system.

Genom en visselblåsarfunktion eller ett system skapar ni som organisation en metod för att hantera oegentligheter. Ni skapar också förutsättningar för att era anställda ska känna sig trygga, ni visar också på hög transparens och etisk standard.

Vad är en intern rapporteringskanal/visselblåsarfunktion?

Genom den kan medarbetare slå larm internt inom en verksamhet på ett säkert sätt. Det kan göras skriftligt, muntligt eller genom ett fysiskt möte. Kanalen eller visselblåsarfunktionen ska kunna ta emot rapporter om missförhållanden och ha kontakt med visselblåsare, följa upp det som rapporteras, och lämna återkoppling om uppföljningen till de som slagit larm.

Vad är en extern rapporteringskanal/visselblåsarfunktion?

Till skillnad från en intern rapporteringskanal gör en extern rapporteringskanal det möjligt för arbetstagare att slå larm till en statlig myndighet som har utsetts av regeringen. En extern rapporteringskanal kan ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom vissa specifika områden. Den som vill visselblåsa kan göra det direkt till en extern rapporteringskanal, alltså utan att först slå larm till den interna rapporteringskanalen.

När börjar den nya lagen gälla?

Den 17 december 2021 trädde lagen i kraft för stora organisatoner: 250+ anställda.  Medelstora organisationer, (de med mellan 50 och 249 anställda och en årsomsättning om högst 50 milj euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 milj euro) får till den 17 december 2023 att inrätta interna rapporteringskanaler. Övriga verksamheter hade till den 17 juli 2022 på sig.

Varför är visselblåsarens anonymitet så viktig?

Människor behöver känna sig trygga med att de inte riskerar negativa följder av sin rapportering. Genom att garantera att kanalerna är helt anonyma ökar ni sannolikheten att få in rapporter om allvarliga incidenter.

Varför välja en extern leverantör av ett visselblåsarsystem?

Ett externt visselblåsarsystem kan underlätta på många sätt. Exempelvis kan ett effektivt ärendehanteringssystem hjälpa till att säkerställa att ni följer personuppgiftslagstiftningen. Det kan också erbjuda en säker och stabil IT-lösning och struktur i syfte att kunna hantera rapporter och utredningar.

En extern leverantör kan dessutom ofta i högre utsträckning garantera att mjukvaran alltid är uppdaterad och har de senaste funktionerna, så att datan är skyddad genom hela ärendehanteringsprocessen. Ett ytterligare skäl kan vara att ni undviker risken att rapporten läses av en person som i visselblåsarteamet som eventuellt nämns i visselblåsarens rapport.

Vad krävs för att följa den nya lagen?

Genom att inrätta interna kanaler för rapportering av missförhållanden och se till så att uppgifter om visselblåsares identitet omfattas av sekretess har du kommit en bra bit på vägen. Verksamheter med minst 50 arbetstagare blir skyldiga att införa interna rapporteringskanaler, så att de som omfattas av skyddet kan slå larm. Verksamheter med 50 till 249 arbetstagare ska till viss del få dela interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Större verksamheter är skyldiga att införa egna interna rapporteringskanaler.

Larma och lämna återkoppling

Möjlighet ska finnas att larma skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte. Visselblåsarfunktionen ska kunna ta emot rapporter om missförhållanden och ha kontakt med visselblåsare, följa upp det som rapporteras och lämna återkoppling om uppföljningen.

Behöriga personer eller enheter, som utses till den interna rapporteringskanalen, kan antingen vara anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som för verksamhetsutövarens räkning har anlitats för detta.

Hur vet jag att den interna rapporteringskanalen är säker och att min identitet inte röjs?

De särskilda kanalerna för att rapportera missförhållanden har som syfte att ge ett bättre skydd för visselblåsare än det som är i dag. Uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av den starkaste formen av sekretess. Det betyder att de inte får lämnas ut under några omständigheter.

Hur kan jag som företag drabbas om funktionen för visselblåsning inte fungerar?

De ekonomiska konsekvenserna kan bli stora i form av förlorade investeringar, kunder som lämnar samarbeten, minskat förtroende för ledning/verksamhet och ibland uppsägningar av anställda. En majoritet av alla visselblåsare har lyft frågan internt innan de valt att gå ut offentligt, varför det är av största vikt att ha en funderande visselblåsarfunktion.

Som företag kan du att drabbas hårt om misstänkta missförhållanden på arbetsplatsen rapporteras och offentliggörs.

Hur kan Questback Essentials användas för intern rapportering?

Som ny eller befintlig kund kan du smidigt använda dig av verktyget. Du kan själv sätta upp en rapporteringskanal. Questback Essentials är flexibelt och möjligt att anpassa efter de önskemål som finns inom organisationen. Funktionalitet finns exempelvis för avisering och anonymitet.

Vill du veta mer om Questbacks visselblåsarlösning? Kontakta oss.

Källor:

FAQ

Visselblåsning handlar om att anställda inom företag, organisationer eller myndigheter ska kunna informerar ledningen om att något oegentligt sker. Syftet är alltså att upptäcka missförhållanden på arbetsplatsen. Vilket görs enklast genom ett ”visslarsystem” där de anställda helt anonymt kan larma om missförhållanden.

I en visselblåsartjänst kan anställda slå larm internt inom en verksamhet på ett säkert sätt. Det kan göras skriftligt, muntligt eller genom ett fysiskt möte. Visselblåsarfunktionen ska kunna ta emot rapporter om missförhållanden och ha kontakt med visselblåsare, följa upp det som rapporteras, och lämna återkoppling om uppföljningen till de som slagit larm.

Testa Questback

Questback är en ledande lösning för kund och medarbetarfeedback som gör det enkelt att samla in, analysera och agera på insikter från kunder och medarbetare.

Lär dig mer om