Yrityksen menestyk­sen kannalta on välttämätöntä herätä inhimillisen pääoman ja johtajuuden kehittämiseen, sillä huono johtajuus ei ainoastaan vaikeuta työntekijöiden sitoutumista työhönsä, vaan se jopa ajaa työntekijöitä lähtemään yrityksestä, mikä luonnollisesti heikentää yrityksen tuottavuutta. Tästä koituu McKinseyn mukaan esimerkiksi yhdysvaltalaisil­le organisaatioille vuosittain noin 355 miljardin dollarin tuotan­totappiot.

Harvard Business Review:in mukaan ainoastaan 13 % työntekijöistä on sitoutuneita työhönsä. Helsingin Sanomat uutisoi kuluvalla viikolla, että suomalaisten sitoutuminen työhönsä on vähäisempää kuin useimmilla muilla eurooppalaisilla. Artikkelissa korostettiin nimenomaan hyvän johtajuuden merkitystä sitoutumiselle.

Menestyvät organisaatiot tarvitsevat johtajuutta kaikilla tasoilla

Lahjakkaiden johtajien kasvattamiseksi on ryhdyttävä kehit­tämään koko henkilöstöä, sillä siirryttäessä monimutkaisem­piin, dynaamisempiin ja luovempiin työmalleihin, yritys on entistäkin riippuvaisempi hyvän johtajuuden toteutumisesta organisaation kaikilla tasoilla.

Johtajuudessa ei ole kyse ase­masta, mutta silti useimmat johtajuuden kehittämisohjelmat keskittyvät edelleen seniorijohtajiin. Fokusta on laajennettava ja selvitettävä tapoja, joilla voi tehokkaasti ja taloudellisesti ke­hittää johtajuutta koko organisaatiossa.

Johtajuus organisaation kaikilla tasoilla oli yksi Deloitten Human Capital Trends 2014 -tutkimuksessa tunnistetuista kriittisistä kehityskohteista. Jopa 86 % vastanneista sanoo sen olevan erittäin tärkeää tai tärkeää. Kuitenkin vain 13 % sanoo, että heidän organisaationsa tekee erinomaista työtä johtajuuden kehittämiseksi kaikilla tasoilla.

Asian kriittisyyden ja organisaatioiden valmiuden välissä on siis vielä syvä ja leveä kuilu.

Hyvien johtajien löytäminen ja kouluttaminen on tietysti aina ollut vaikeaa. Tutkimusraportti kuitenkin korostaa, että uuden vuosituhannen vaatima johtajuus on erilaista.

Yrityksillä on uusia johtajuushaasteita, kuten eri sukupolvien johtamistyylien yhteensovittaminen sekä kasvavat vaatimukset omasta ja muiden suoriutumisesta. Kun tähän vielä lisätään jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö esimerkiksi uusine teknologioineen, ei tarvitse ihmetellä, miksi organisaatioilla on vaikeuksia selviytyä tilanteesta.

Deloitte korostaa, että johtajuutta tulee suunnitelmallisesti kehittää organisaation kaikilla tasoilla. Tähän on johtanut muun muassa organisaatiohierarkioiden madaltuminen: johtajuutta tarvitaan nyt kaikkialla.

Palaute auttaa esimiehiä kehittymään

Palautteella on johtajuuden kehittämisessä keskeinen rooli. Itsensä kehittäminen sidosryhmiltä saadun palautteen avulla ei tarvitse olla vain ylimmän johdon etuoikeus.

Johtajuusarviointeja tulisi hyödyntää laajem­min kautta koko organisaation sen sijaan, että niitä käytetään ainoastaan organisaation huipulla olevien henkilöiden kehittä­miseen. Yksi mahdollisuus laajentaa johtajuusarvioinnin sovel­luskenttää on teknologian hyödyntäminen. Näin prosessin kus­tannuksia voidaan pienentää, ja tuloksena on huomattavasti vähemmän resursseja vaativa johtajuuspalaute.

Johtajuudella on hintalappu

Kokonaisvaltainen johtajuuden kehittäminen ei tietenkään ole ilmaista, vaan vaatii huomattavia investointeja.

Yritysten täytyy ymmärtää, että laajojen esimiesjoukkojen rakentamiseen ei ole oikotietä. Uudet johtajat tarvitsevat yleensä ainakin 18 kuukautta ennen kuin he ovat täysin sinut uuden roolinsa kanssa – vaativammissa tehtävissä totuus on lähempänä kolmea vuotta.

Ennen kaikkea yritysten täytyy ymmärtää, että johtajuuden kehittäminen vaatii paljon muutakin kuin irrallisia koulutusohjelmia. Esimerkiksi ylimmän johdon sitouttaminen strategiseen suunnitteluun ja aktiiviseen osallistumiseen on avainasemassa onnistumiselle. Mikäli johtajuuden kehittämisen juuret eivät ole syvällä liiketoimintastrategiassa, se jää irralliseksi ja todennäköisesti epäonnistuu.

Uusi opas johtajuuden kehittämiseen

Kirjoitimme oppaan johtajuuden kehittämisestä koko organisaatiossa. Lataa opas veloituksetta itsellesi!

Johtajuus

resource image
Whitepaper

Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Haluatko luoda erinomaisen asiakasmatkan? Rakentaa kilpailuetua, nauttia paremmasta kannattavuudesta ja tarjota ylivoimaisen asiakaskokemuksen? Lataa uusi oppaamme nyt!