Tämän päivän kilpaillussa liiketoimintaympäristössä organisaatioiden on jatkuvasti investoitava johtajuuden kehittämiseen pysyäkseen kehityksen kärjessä. Yksi vaikutusvaltainen työkalu, jota organisaatiot voivat käyttää tämän saavuttamiseksi, on 360°-kyselyiden toteuttaminen. Nämä kattavat arvioinnit tarjoavat kokonaisvaltaisen näkemyksen yksilön suorituskyvystä, minkä ansiosta johtajat voivat tunnistaa kehityskohteita ja hyödyntää vahvuuksiaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten yritykset voivat hyödyntää näitä arvokkaita arviointeja osana kokonaisstrategiaansa, jolla edistetään sekä johtajien että työntekijöiden kasvua.

Mitä ovat 360°-kyselyt?

Pohjimmiltaan 360°-palautekysely on menetelmä, jolla organisaatiot keräävät kattavaa tietoa yksilön suorituskyvystä useista eri lähteistä yrityksessä. Tähän sisältyy arviot vertaisilta, alaisilta, esimiehiltä ja jopa arvioitavan henkilön itsearvioinnit. Keräämällä tietoa organisaation eri näkökulmista nämä kyselyt tarjoavat monipuolisen käsityksen yksilön vahvuuksista ja heikkouksista ja tuovat samalla esiin mahdollisia kasvumahdollisuuksia.

Työntekijöiden palautteen rooli johtajuuden kehittämisessä

Tehokas johtaminen edellyttää jatkuvaa viestintää tiimin jäsenten kanssa odotuksista, tavoitteista, edistymispäivityksistä ja kaikista huolenaiheista, joita voi ilmetä projektien tai päivittäisten tehtävien aikana. Questbackin alustalla kerätyn työntekijäpalautteen avulla – jotka sisältävät nimenomaan kokemusten hallintaan suunniteltuja mittaustyökaluja – yritykset saavat korvaamatonta tietoa johtajien tehokkuudesta ja siitä, miten sitoutuneita työntekijät ovat ajan mittaan.

Tietoon perustuvan analyysin avulla organisaatiot voivat mitata menestystä ja paikantaa ongelma-alueet ennen kuin ne karkaavat käsistä. Reaktiivisen mallin sijaan päästään lopulta  ennakoivaan päätöksentekoprosessiin kaikilla yrityksen tasoilla.

360°-kyselyjen toteuttaminen suorituskyvyn arviointia varten

Kun 360°-palautekyselyt sisällytetään johtajuuden kehittämisstrategiaasi, on noudatettava useita tärkeitä vaiheita:

  1. Määritä kyselyn tarkoitus: Määrittele selkeästi, mitä toivot saavuttavasi tämän arviointiprosessin avulla ja tiedota näistä tavoitteista kaikille asianomaisille sidosryhmille.
  2. Valitse luotettava alusta: Valitse Questbackin kaltainen luotettava palveluntarjoaja, joka tarjoaa räätälöitävissä olevia ratkaisuja, jotka on mukautettu organisaatiosi yksilöllisiin tarpeisiin.
  3. Päätä, ketkä osallistuvat arviointiin: Valitse sopiva ryhmä arvioijia ottaen huomioon heidän suhteensa arvioitavaan henkilöön (vertaiset, esimiehet, alaiset) ja mahdollinen asiantuntemus, jota he voivat tuoda keskusteluihin suorituskyvystä ja parannuskohteista tietyissä rooleissa ja vastuualueilla. On ehdottoman tärkeää varmistaa, että jokainen osallistuja ymmärtää oman panoksensa merkityksen sekä lyhyen että pitkän aikavälin menestyksen saavuttamisessa.
  4. Tarjoa koulutusta ja tukea osallistujille: Varmista, että kaikki ymmärtävät, miten valittua alustaa käytetään tehokkaasti, ja painota samalla luottamuksellisuuden merkitystä koko arviointijakson ajan; luottamuksen ja rehellisyyden säilyttäminen ryhmän jäsenten välillä kannustaa rehelliseen ja avoimeen palautteeseen.
  5. Analysoi tuloksia ja luo toimintakelpoisia kehityssuunnitelmia: Kun tietoja on kerätty useista eri lähteistä organisaatiorakenteen sisällä – mukaan lukien yksilöiden itsensä tekemät itsearvioinnit! – tarkastellaan tuloksia huolellisesti ja kehitetään sitten kohdennettuja strategioita henkilön taitojen parantamiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 360 asteen palautekyselyt ovat ehdottoman tärkeitä johtamisen kehittämisessä ja työntekijöiden sitouttamisessa. Hyödyntämällä näitä kattavia arviointeja osana organisaatiosi suorituskyvyn hallinnan strategiaa, voit edistää johtajien ja työntekijöiden kasvua ja säilyttää samalla kilpailuetusi.

resource image
Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?