Questback möjliggör hållbara investeringar med ESG Puls

Nyheter | Questback möjliggör hållbara investeringar med ESG Puls

Hållbara investeringar är allt mer eftertraktat bland investerare. Hur vet man däremot att en investering är hållbar? För detta finns de så kallade ESG-kriterierna – “Environmental, Social and Governance”.

Att kunna hantera icke-finansiella avslöjanden om miljö, sociala frågor eller styrelsefaktorer, är en absolut nödvändighet för företag – inte minst med tanke på den senaste tidens uppmärksammade skandaler och ökade konsument- och lagstiftningsgranskningar.

Questback möjliggör för organisationer att implementera processer för ESG-hantering i hela organisationen och dess kultur, och på så vis bemästra vanligt förekommande utmaningar och risker som associeras med ESG-faktorer.

ESG Pulse ger företag realtidsinsikt i sin ESG-risk, genom att göra medarbetarna delaktiga och utnyttja kritisk data om verksamhetens faktiska tillstånd och resultat.

Företag som handskas med risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik står bättre rustade då de utsätter sin verksamhet för färre risker och kan positionera sig för de möjligheter ESG ger. Detta ökar sannolikheten för ökad avkastning både på kort- och långsikt,” säger Line Tønnessen, Investment manager och ESG specialist på Reiten & Co, ett företag inom private equity.

“Vi är mitt inne i ett paradigmskifte där syftet med att bilda och driva verksamhet inte längre bara handlar om att skapa vinst åt aktieägarna. På Reiten & Co tror vi starkt på att vinnande företag kommer att lyckas skapa värde genom att stärka sambandet mellan vinst och social nytta nu och i framtiden.”

 

Investerare ägnar allt större uppmärksamhet åt icke-finansiella avslöjanden, så som ESG-faktorer. Trots det, är det fortfarande en utmaning att få en komplett uppfattning i realtid om ett företags ESG-risk.

 

Det har gjorts över 2000 studier och cirka 70 procent av dem finner ett positivt samband mellan ESG-arbetet och ekonomisk avkastning. Samtidigt så visar studier att det finns utrymme att förbättra de nordiska företagens hållbarhetsarbete. ESG är här för att stanna och när vi träffar bolag idag så ser vi att många behöver tekniskt stöd för sitt ESG-arbete.”, säger Saeid Mirzaie, VD Questback Norden.

“För att effektivt kunna hantera sina ESG-risker, måste organisationer ta vara på och använda sig av insikter hos dem som är närmast verksamheten – de anställda. De behöver identifiera och förstå varför riskerna existerar, och sedan foga samman strategin med genomförandet för att nå påtagliga resultat.”

 

Questback ESG Pulse ger en fullständig bild och ovärderlig inblick i organisationens operativa verklighet, genom autentiska, transparenta och konkreta metoder. Det skyddar inte bara organisationens verksamhet och rykte, utan driver även lojalitet och ökar verkställande. Som Reiten & Co uttrycker det, “ESG Pulse ger unika insikter om materiella faktorer som är värdeskapande och lönsamma för företag och Questbacks kunder”.

Här kan du läsa mer om ESG Pulse.

 

Questback är teknikledande inom Experience Management och levererar kompletta feedback-lösningar som gör det möjligt för företag att förstå kunder och medarbetare – och omvandla denna förståelse till lojalitet, tillväxt och lönsamhet. Företaget har sitt huvudkontor i Oslo, Norge och bedriver verksamhet i sammanlagt 27 länder. Questback grundades 2000 och med kontor över hela världen erbjuder företaget en bred expertis till kunder internationellt, inklusive inom avancerad sekretess, efterlevnadssäkerhet och modern molnbaserad arkitektur. För mer information, besök www.questback.se

Want to see how Questback can work for your business?